หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม