หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 “ ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ำ ชุมชนเข็มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางการให้บริหารแก่ประชาชนในตำบล ”

 

พันธกิจ

1.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.ส่งเสริมด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการและความเข้มแข็งของชุมชนและรัฐพิธีที่สำคัญของไทย

3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

4.กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

6.เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยและการบริหารการจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

7.ป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม