หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารอำนาจหน้าที่

 

มีกรอบอัตรากำลัง 11 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน

จ้างเหมาบริการจำนวน 7 คน

 

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

1. สำนักปลัด อบต. มีอัตรากำลัง 5 อัตรา มีพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน, พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน จ้างเหมาบริการ 3 คน

2. กองคลัง มีอัตรากำลัง 3 อัตรา มีพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน

3. กองช่าง มีอัตรากำลัง 2 อัตรา มีพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากำลัง – อัตรา มีพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คนจ้างเหมาบริการ 2  คน

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตรากำลัง – อัตรา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม