หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

     
 

 
 

นายสุขุม ชุบขึ้น

 
 
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
 
     

 

นางกัณฑ์ทิพา  อำพันเรือง

 

นายสมพร  พลอยขาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     

 

 

นายศราวุธ  นามกิ่ง

นายบุญเลิศเหรียญทอง

คนงานทั่วไป

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     

 

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม