หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 

 
 

นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน

 
 

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
 
 
โทรศัพท์ : 083-4855071
 

 

 

 

 

 

นางกัญพิชย์ยา สวยสม

นางสาววาลิกา เกตุนาค

นางสาวสุภานี สวยสม

ครู ค.ศ.2

ครู ค.ศ.2

ครู ค.ศ.2

ศพด.อบต.หลักแก้ว

ศพด.อบต.หลักแก้ว

ศพด.อบต.หลักแก้ว

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม