หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 
 
 
นายโกมล แพทอง
 
 
ประธานสภา อบต.หลักแก้ว
 
 
 
 
นายสุเทพ แจ่มฟ้า
 
 
รองประธานสภา อบต.หลักแก้ว
 
 
 
 
นายบัญชา ชดช้อย
 
 
เลขานุการสภา อบต.หลักแก้ว
 
นายสำรวย ประเสริฐศรี
นายสมบัติ แก้ววิเศษ
นายยุทธนา จำปาปน
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 2
นายชูชีพ พึ่งน้อย
นายวีระศักดิ์ จระเณร
นางน้ำวุ้น ผาสุกโก
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 4
นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง
นายวิชัย คงมี
นายวิสูทธิ์ ยอดขำ
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 5
นายยุวชน จันทร์รักษา
นายกภิวัฒน์ เนตรบารมี
นายทรงทรัพย์ แสงรื่น
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 7
 
นายมนตรี บุรีทอง
 
นายเฉลย อำพันเรือง
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 8
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม