หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 

 
 

นายบัญชา ชดช้อย

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
 
โทรศัพท์ : 081-3802102
 
 

 

 
 

(ว่าง)

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     
 

 
 

นายสมชาย โพธิ์ทอง

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
 
โทรศัพท์ : 086-8039886
 

 

นางสาวยุวธิษณ์ มั่งมีธนพิบูลย์

นายธง คงมา

นางสาวรุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     

 

นางสาวชนาภา  พันธุ์เจริญ

 

นางสาวบุญญิสา  ศรีนาค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     

 

นางอำพร  ปิ่นวิเศษ

นายโกวิท นาคกุญชร

นายเอนก  แสงสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

คนตกแต่งสวน

นักการภารโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม