หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 
 

นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน

 
 

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
 
 
โทรศัพท์ : 081-9473382
 

 

 

นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน

นางสาวณฤวรรณ พันธุ

(ว่าง)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 
 

นางสาวชนัญชิดา  เกตุนาค

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     

 

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม