หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 
 

นางวรินทร ศรีพัด

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     

 

นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน

 

นางสาวพัชรี  ชมบุญ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 
 

นางสาวชนัญชิดา  เกตุนาค

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     

 

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม