หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 

 
 

นายสาทิตย์ แจ่มฟ้า

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     

 

นายปริญญา งามมุข

 

นายมณเฑียร ปัทมโรจน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

     
 

 
 

นายสมัย เพิ่มสุข

 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
     

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม