หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

 

 

 
 

นายสาทิตย์ แจ่มฟ้า

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 082-5629994
 

 

นายปริญญา งามมุข

 

นายมณเฑียร ปัทมโรจน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

โทรศัพท์มือถือ : 081-2232222
 
โทรศัพท์มือถือ : 086-0501221
 

 
 

นายสมัย เพิ่มสุข

 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 084-3407384
 

 

 

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม