หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

1.คู่มือประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
2.คู่มือประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.คู่มือประชาชน-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4.คู่มือประชาชน-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
8.คู่มือประชาชน-การแจ้งขุดดิน
9.คู่มือประชาชน-การแจ้งถมดิน
10.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
11.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย
12.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13.คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
14.คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15.คู่มือประชาชน-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม