หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือเกี่ยวกับวินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 2563
คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (LEC)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมเรื่อง)
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน(งานสารบรรณ)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
แผนพัฒนาบุคลากร (2564 - 2566)
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย่ต่อสุขภาพ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม