หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน(งานสารบรรณ)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม