ภาพถ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพถ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ภาพถ่ายการกำจัดผักตบชวา
ภาพถ่ายด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ภาพถ่ายกิจกรรมการออกกำลังกาย 2561
กิจกรรมการรณรงค์แต่งกายชุดไทยย้อนยุค 4 รัชกาล