ภาพถ่ายการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
โครงการมาตรการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม อบต.หลักแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
ภาพถ่ายการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563
ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ภาพถ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพถ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ภาพถ่ายการกำจัดผักตบชวา
ภาพถ่ายด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ภาพถ่ายกิจกรรมการออกกำลังกาย 2561
กิจกรรมการรณรงค์แต่งกายชุดไทยย้อนยุค 4 รัชกาล