ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หลักแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 6/10/2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หลักแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 6/10/2564
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว แจ้งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน (เบอร์โทรศัพท์)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน อายุ 2 - 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำปี 2564 01/02/2564
http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? (เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 14/12/2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 04/12/2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 04/12/2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 25/10/2563
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01/10/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/9/2563
ประชาสมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 03/9/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 17/08/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 11/05/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้่ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 24/02/2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำปี 2563 9/01/2563
ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 6/01/2563
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 6/01/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 27/12/2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 01/11/2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 1/11/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 1/10/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหลักแก้ว ณ สนามกีฬาหมู่ที่ 6 26/09/2562
ประชาสัมพันธ์สนามกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 25/09/2562
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25/09/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 26/08/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 13/08/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 9/07/2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ประจำปี พ.ศ. 2562 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 22/4/2562
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัยสมัยแรก ประจำปี 2563 22/4/2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 25/04/2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 13 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 22/11/2561
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 10 ก.ย. 2561
ประกาศ อบต.หลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 20/09/2561
ประชาสัมพันธ์งานสืบสวนกวนกระยาสารทไทย วัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 19/09/2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งกายผ้าไทยย้อนยุคเป็นหมู่คณะ 25 พฤษภาคม 2561
ประฃาสัมพันธ์ "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา" 20 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 19 มี.ค. 2561
ประกาศสรุปผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 24 ม.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 16 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.หลักแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 30 ต.ค. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 20 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ณ เทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทอง 22 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1/2560 12 มกราคม 2560
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 26 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน สำหรับการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตต่างๆ 6 ธันวาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 15 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ตุลาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 กันยายน 2559