ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 22/11/2561
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1/11/2561
ประกาศ อบต.หลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 20/09/2561
ประชาสัมพันธ์งานสืบสวนกวนกระยาสารทไทย วัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 19/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งกายผ้าไทยย้อนยุคเป็นหมู่คณะ 25 พฤษภาคม 2561
ประฃาสัมพันธ์ "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา" 20 พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 19 มี.ค. 2561
ประกาศสรุปผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 24 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.หลักแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 30 ต.ค. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 20 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ณ เทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทอง 22 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1/2560 12 มกราคม 2560
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 26 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน สำหรับการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตต่างๆ 6 ธันวาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 15 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ตุลาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 กันยายน 2559