ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 29/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 10/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid 2019 29/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรมการปฏิบัติการ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563
ประกาศผู้ฃนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำบ้านวัดกรด หมู่ที่ 8 25/05/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านวัดกรด หมู่ที่ 8 ตำบลหลักแก้ว 14/05/2563
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านวัดกรด หมู่ที่ 8 ตำบลหลักแก้ว 14/05/2563
ราคากลางขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหลักแก้ว 13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 25/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 31/10/2562
ประกาศผู้ขนะการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกชยะ ขนาด 1 ตัน 8/08/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 31/07/2562
ประกาศการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกชยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 11/07/2562
ร่างขอบเขตงาน/ร่างประกาศ/และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย 2/07/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุด บ้านรางขุนแผน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 30/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นบ่อ บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ที่ 3 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อ บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ บ้านคลองพูล หมู่ที่ 1 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัช-แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/2/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแยกก่อนทิ้ง 2562 10/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวธีสำหรับใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้งทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัดเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2561
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 12/12/2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/11/2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 22/10/2561
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 1/10/2561
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 1/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุตฯ 24/09/2561
เอกสารประกวดราคาการซื้อจัดซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุตฯ 7/09/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7/08/2561
แบบ-ปปช.07-ของรถบรรทุกขยะ-ขนาด-1-ตัน 10/08/2561
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-รถบรรทุกขยะ-ขนาด-1-ตัน 10/08/2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ) 10/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 21/12/2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 18/05/2560
เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 2/10/2560
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง18/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 12/04/2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 12/04/2560