หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2560
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1-2 พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3-4 พ.ศ.2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม