หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2560
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1-2 พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3-4 พ.ศ.2560
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม