หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม