หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ(มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส)
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม