หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ระบบป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศมาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการประเมิน ITA 2021
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ประกาศ(มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส)
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม