หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2563
การจัดทำแผนประชาคมตำบลเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564
ภาพถ่ายการประชาคมตำบลเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม