หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรก)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม