หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณฑ์มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม