หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม