หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม