หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุด บ้านรางขุนแผน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นบ่อ บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ที่ 3 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อ บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ บ้านคลองพูล หมู่ที่ 1 12/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัช-แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/2/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแยกก่อนทิ้ง 2562 10/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวธีสำหรับใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้งทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัดเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2561
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 12/12/2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมประดับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม