หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติสภาตำบล 2537
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
1.คู่มือประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
2.คู่มือประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.คู่มือประชาชน-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4.คู่มือประชาชน-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7.คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
8.คู่มือประชาชน-การแจ้งขุดดิน
9.คู่มือประชาชน-การแจ้งถมดิน
10.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
11.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย
12.คู่มือประชาชน-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13.คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
14.คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15.คู่มือประชาชน-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน(งานสารบรรณ)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม