หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรก)
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปี พ.ศ.2561
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - พ.ค. 62)
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารรับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - พ.ค. 63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม