หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
การติดตามผลและการประเมินผล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อบต.หลักแก้ว 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม