หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนสี่ปี 2561-2564

1. บทนำ

2.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

3.ส่วนที่3

4.ส่วนที่3ความเชื่อมโยง (ยท.01) 

5.ส่วนที่3ความเชื่อมโยง (ยท.02) 

6.ส่วนที่3ความเชื่อมโยง (ยท.03)

7.ส่วนที่4 (กรอบแผนงาน)

8.ส่วนที่5 (การติดตามและประเมินผล)

9.รายละเอียดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม