Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำและเขตขยายไฟฟ้าสาธารณริมทางปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณริมทาง ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
     1.2 พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้
  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
     2.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
     2.2 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
     2.3 พัฒนาจัดการศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนการกีฬาและนันทนาการ 
     2.4 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความสามารถของบุคลากร
     2.5 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     2.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ
แนวทางการพัฒนา
     3.1 สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้มีความสนใจร่วมใจจัดงานประเพณีต่าง ๆ
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
     4.1 พัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     5.1 สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.2 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     5.3 บำบัดและกำจัดขยะภายในเขตตำบล
     5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์
    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
     6.1 จัดให้มีการบริการสาธารณะสุข
    
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
     7.1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
     7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล
     7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน
     7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
      
8. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
     8.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th