Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์
     “ ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ำ ชุมชนเข็มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางการให้บริหารแก่ประชาชนในตำบล ”

พันธกิจ
     1.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
     2.ส่งเสริมด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการและความเข้มแข็งของชุมชนและรัฐพิธีที่สำคัญของไทย
     3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
     4.กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     5.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
     6.เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยและการบริหารการจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
     7.ป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th