Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม ในเขตพื้นที่ตำบลหลักแก้ว ประกอบด้วย
     - ถนนลาดยางในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว (30,795 เมตร)
          1. สายบ้านตลาดใหม่ - บ้านคลองพูล
          2. สายบ้านคลองพูล - บ้านหลักแก้ว
          3. ถนนลาดยางภายในหมู่บ้านคลองพูล
          4. สายบ้านหลักแก้ว - บ้านลานช้าง
          5. สายบ้านลานช้าง - บ้านคลองขวาง
          6. สายโพธิ์ม่วงพันธ์ - หนองสองห้อง - ลานช้าง
          7. สายห้วยโรง - วัดกรด
          8. สายศาลเจ้า - ไผ่วง
          9. สายบ้านคันคลองคูคาง
          10. สายบ้านฝากกระสุด-บ้าน นายบุญศรี สังข์วิเศษ
          11. สายทางเข้าโรงเรียนวัดหลักแก้ว
          รวมระยะทางทั้งสิ้น 30,795 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,600 ม. (ผ่านหมู่ที่ 1)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,400 ม. (ผ่านหมู่ที่ 1, 6, 7)
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,200 ม. (ผ่านหมู่ที่ 6, 3, 2)
กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,900 ม. (ผ่านหมู่ที่ 2 - 4)
กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,500 ม. (ผ่านหมู่ที่ 5, 4, 2)
กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,650 ม.
กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,650 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,280 ม. (ผ่านหมู่ที่ 7)
กว้าง 3 ม. ยาว 450 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 565 ม.
     
     
- คลองชลประทานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว (12,860 เมตร)
          1. คลอง 1 ขวา 2 ขวา บ้านคลองพูล
          2. คลอง 1 ขวาชันสูตร บ้านหนองสองห้อง – บ้านลานช้าง
          3. คลอง ร 2 ข สุพรรณ 4 บ้านลาดหญ้าไทร
          4. คลองคูคาง หมู่ที่ 7
          5. คลองคูคาง หมู่ที่ 4
กว้าง 8.00 ม. ยาว 3,600 ม. (น้ำไหลผ่านหมู่ที่ 1)
กว้าง 12.00 ม. ยาว 4,500 ม. (น้ำไหลผ่านหมู่ที่ 5,4,2)
กว้าง 12.00 ม. หน้าวัดหลักแก้ว ม.7,6,3 ยาว 2,300 ม.
กว้าง 12.00 ม. ยาว 1,480 ม.
กว้าง 12.00 ม. ยาว 980 ม.
   
     
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (12,856 ม.)
          หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูล
          หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรี
          หมู่ที่ 3 บ้านลาดหญ้าไทร
          หมู่ที่ 4 บ้านคลองสำโรง
          หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง
          หมู่ที่ 6 บ้านหลักแก้ว
          หมู่ที่ 7 บ้านหลักแก้ว
          หมู่ที่ 8 บ้านวัดกรด
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 888 ม.
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 2,503 ม.
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 4,150 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 1,912 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 1,984 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 3,956 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 2,550 ม.
รวมความยาวทั้งหมด 1,595 ม.
     - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
          หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สะพาน
          หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สะพาน
          หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สะพาน
          หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สะพาน
          หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สะพาน
          หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สะพาน
          หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สะพาน
          รวม 13 สะพาน
   
     - สะพานไม้
          หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สะพาน
          หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สะพาน
          รวม 3 สะพาน
      
     
- ถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว (34,298 ม.)
          หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูล
          หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรี
          หมู่ที่ 3 บ้านลาดหญ้าไทร
          หมู่ที่ 4 บ้านคลองสำโรง
          หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง
          หมู่ที่ 6 บ้านหลักแก้ว
          หมู่ที่ 7 บ้านหลักแก้ว
          หมู่ที่ 8 บ้านวัดกรด
รวมความยาวทั้งหมด 1,000 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 4,110 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 7,000 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 7,585 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 1,760 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 2,850 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 2,330 เมตร
รวมความยาวทั้งหมด 2,150 เมตร

2. การโทรคมนาคม
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง
    
3. การไฟฟ้า
     - หมู่ที่ 1 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 3 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 4 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
     - หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้ 100% ของครัวเรือน
    
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - บึง, หนองและอื่น ๆ 1 แห่ง
     - แหล่งน้ำตำบลหลักแก้ว อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด มีพื้นที่รับน้ำจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ
          1. โครงการยางมณี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักแก้ว พื้นที่ 2,060 ไร่
          2. โครงการชันสูตร หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 พื้นที่ 13,615 ไร่
      

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝายน้ำล้น
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อโยก
     - คลองคูคาง
     - ประปาหมู่บ้าน
     - บ่อบาดาล
     - สระน้ำขนาดเล็ก
1 แห่ง (หมู่ที่ 3 ฝายประเสริฐอนุสรณ์)
1 แห่ง
- แห่ง
2 แห่ง (หมู่ที่ 4,7)
17 แห่ง
- แห่ง
1 แห่ง (หมู่ที่ 8)


องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th