Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
หมู่ที่ พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน ประชากร(ชาย) ประชากร(หญิง) ประชากร(รวม)
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
3.56
6.96
2.83
4.38
1.19
1.63
3.01
1.52
2,225
4,350
1,768.75
2,737.50
743.75
1,018.75
1,881.25
950
189
273
159
213
73
186
295
126
300
433
425
349
124
313
511
225
309
464
448
376
126
327
572
255
609
897
873
725
250
640
1,083
480
รวม 25.08 15,675 1,514 2,680 2,877 5,557

การศึกษา
     1 โรงเรียนวัดลานช้าง ตั้งอยู่ หมู่ 2 (รับระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) จำนวน 8 ห้องเรียน ครูผู้สอน 5 คน
     2 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม ตั้งอยู่ หมู่ 3 (รับระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) จำนวน 7 ห้องเรียน ครูผู้สอน 6 คน
     3 โรงเรียนวัดคลองสำโรง ตั้งอยู่ หมู่ 4 (รับระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา) จำนวน 8 ห้องเรียน ครูผู้สอน 5 คน
     4 โรงเรียนวัดหลักแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ 6 (รับระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 11 ห้องเรียน ครูผู้สอน 18 คน
     5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลานช้าง หมู่ที่ 2 (ถ่ายโอนจาก สปช.) จำนวน 1 ห้องเรียน ครูผู้สอน 1 คน
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ทางข้าม หมู่ที่ 3 (ถ่ายโอนจาก สปช.) จำนวน 1 ห้องเรียน ครูผู้สอน 1 คน
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสำโรง หมู่ที่ 4 (ถ่ายโอนจาก สปช.) จำนวน 1 ห้องเรียน ครูผู้สอน 1 คน
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลักแก้ว หมู่ที่ 6 (ถ่ายโอนจาก สปช.) จำนวน 2 ห้องเรียน ครูผู้สอน 3 คน
        
     6 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
      
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน 5 แห่ง คือ
     1. วัดหลักแก้ว
     2. วัดคลองสำโรง
     3. วัดใหม่ทางข้าม
     4. วัดลานช้าง
     5. วัดคลองพูล
    
การสาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th